Loading

Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
(VOP)


OBSAH:
1. Základné ustanovenia
2. ORCHESTRA
3. Licencia
4. Používateľský účet
• vytvorenie,
• používanie,
• zrušenie (prevádzkovateľom / používateľom),
• databáza
• skúšobná verzia
5. Ceny a platobné podmienky
6. Zodpovednosť
7. Podpora
8. Komunikácia
9. Trvanie a zánik zmluvy
10. Rozhodné právo a riešenie sporov
11. Záverečné ustanovenia


1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto VOP upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov elektronickej aplikácie označovanej obchodným názvom ORCHESTRA (ďalej len ako „ORCHESTRA“). Tieto VOP upravujú zároveň licenčné podmienky ako podmienky používania aplikácie ORCHESTRA.

1.2 Prevádzkovateľom je TFB, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 46146440, IČ DPH: SK2023268709, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I. oddiel: Sro, Vložka číslo: 72668/B, Číslo účtu: 2923856025/1100, IBAN: SK5711000000002923856025, SWIFT: TATRSKBX, kontaktné údaje: e-mail support@orchestra.digital , telefónne číslo +421 907 799 835.

1.3 Používateľom je právnická osoba, ktorá dokončila registráciu používateľského účtu v aplikácii ORCHESTRA, a to za účelom využívania aplikácie ORCHESTRA v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Používateľ nemá postavenie spotrebiteľa. Pre odstránenie pochybností platí, že používateľom je osoba identifikovaná v registračných údajoch, pričom v prípade rozporu medzi obchodným menom/názvom, IČO, DIČ a/alebo IČ DPH uvedených v registračných údajoch, je rozhodujúcim pre identifikáciu používateľa údaj IČO. Používateľ môže mať postavenie agentúry alebo dodávateľa, pričom v závislosti od svojho postavenia vykonáva registráciu v aplikácii ORCHESTRA a v závislosti od svojho postavenia má prístup k funkcionalite aplikácie ORCHESTRA.

1.4 Používateľ dokončením registrácie používateľského účtu v aplikácii ORCHESTRA potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom vzniknuté v súvislosti s aplikáciou ORCHESTRA, a to s účinnosťou od okamihu dokončenia registrácie používateľského účtu používateľa. Dokončením registrácie používateľského účtu v aplikácii ORCHESTRA dochádza k uzatvoreniu zmluvy o používaní aplikácie ORCHESTRA a poskytovaní služieb medzi používateľom a prevádzkovateľom (ďalej len „Zmluva“).
1.5 V prípade, že si prevádzkovateľ a používateľ písomne dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať podmienky odchylne dojednané od týchto VOP prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas prevádzkovateľa s prípadnými podmienkami používateľa sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak prevádzkovateľ bol oboznámený s podmienkami používateľa a prijal bez výhrad jeho platbu.


2. ORCHESTRA

2.1 ORCHESTRA predstavuje elektronickú aplikáciu podporujúcu ideovo koncepčné riadenie interných a externých procesov firmy a obsahujúcu znalostný systém prevádzkovateľa.

ORCHESTRA podporuje ideovo koncepčné riadenie interných a externých procesov firmy, a to:

• plánovania,
• realizácie a sledovania obchodných príležitostí,
• obchodných činností,
• projektových činností,
• koncepčno-ideových riešení,
• obchodných vzťahov,
• tvorby a sledovania financií,
• hodnotenia zamestnancov.

ORCHESTRA obsahuje znalostný systém prevádzkovateľa, a to:

• nástroje,
• vzory,
• koncepty,
• nastavenia,

ktoré sú vytvorené prevádzkovateľom a patria do know-how prevádzkovateľa v oblasti (i) marketingovej komunikácie, (ii) propagačnej činnosti, (iii) organizácie a manažovania eventov, rôznych spoločenských akcií a podujatí, vzdelávacích aktivít, konzultačných činností a (iv) tvorby kampane.

2.2 Používateľ berie na vedomie, že aplikácia ORCHESTRA prevádzkovaná v počítačoch používateľa s konektivitou do siete Internet z tejto siete preberá alebo do nej odosiela údaje, a to v niektorých prípadoch aj úplne samočinne, prípadne podľa nastavení.

2.3 Aplikácia ORCHESTRA vyžaduje pre používanie prístup k sieti internet.

2.4 Aplikácia ORCHESTRA nemá žiadne dodatočné požiadavky nad rámec požiadaviek samotného operačného systému na počítače, na ktorých bude používaná. Pre bezporuchovú prevádzku aplikácie ORCHESTRA je potrebné zabezpečiť spoľahlivý hardvér. Odporúčame, aby mal počítač, na ktorom bude používaná aplikácia ORCHESTRA, nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný softvér proti vírusom, spajvéru a ostatným škodlivým softvérom. Prevádzkovateľ nezabezpečuje na počítačoch, na ktorých bude používaná aplikácia ORCHESTRA, inštaláciu softvéru ani aktualizáciu softvéru proti vírusom, spajvéru a ostatným škodlivým softvérom.


3. Licencia

3.1 Používateľ registráciou v aplikácii ORCHESTRA uzatvára s prevádzkovateľom licenčnú zmluvu, ktorej podmienky sú obsahom týchto VOP.

3.2 Licenčnou zmluvou udeľuje prevádzkovateľ používateľovi právo na používanie aplikácie ORCHESTRA v rozsahu a spôsobom stanoveným v týchto VOP.

3.3 Licenčnou zmluvou neudeľuje prevádzkovateľ používateľovi žiadne právo nijakým spôsobom prezerať, kopírovať a/alebo modifikovať zdrojový kód aplikácie ORCHESTRA. Licenčnou zmluvou používateľ nenadobúda žiadne vlastnícke práva k aplikácii ORCHESTRA ani k žiadnej jej časti.

3.4 Používateľ má právo používať aplikáciu ORCHESTRA v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti, a to v rozsahu všetkých funkcionalít dostupných v účte používateľa v aplikácii ORCHESTRA.

3.5 Používateľ nemá právo (i) poskytovať, predávať, prenajímať, predávať, prenášať ani distribuovať akúkoľvek časť aplikácie ORCHESTRA; (ii) obchádzať, vypínať alebo inak rušiť funkcie súvisiace s bezpečnosťou aplikácie ORCHESTRA, ktoré bránia alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu alebo ktoré vynucujú obmedzenia používania aplikácie ORCHESTRA; (iii) prezerať, kopírovať, modifikovať a/alebo dešifrovať zdrojový kód aplikácie ORCHESTRA; (iv) kopírovať, upravovať, prekladať, opravovať, vylepšovať, meniť alebo vytvárať akékoľvek odvodené diela aplikácie ORCHESTRA a/alebo akejkoľvek jej časti; (v) používať akékoľvek automatizované prostriedky na prístup alebo monitorovanie aplikácie ORCHESTRA na akýkoľvek účel; (vi) podniknúť akékoľvek kroky, ktoré ukladajú alebo môžu uložiť neprimeranú záťaž na infraštruktúru aplikácie ORCHESTRA; (vii) zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do integrity alebo riadneho fungovania aplikácie ORCHESTRA alebo akýchkoľvek súvisiacich činností; (viii) odstrániť, vymazať, zakryť alebo pozmeniť upozornenia týkajúce sa identifikácie, autorských práv alebo iných vlastníckych práv pripojených k aplikácii ORECHSTRA, (ix) používať alebo zobrazovať logá alebo známky aplikácie ORCHESTRA; (x) používať aplikáciu ORCHESTRA na vývoj konkurenčnej služby alebo produktu; (xi) používať aplikáciu ORCHESTRA na odosielanie nevyžiadaných alebo nepovolených oznámení; a / alebo (xii) používať aplikáciu ORCHESTRA v rozpore s týmito VOP alebo akýmkoľvek protiprávnym spôsobom.

3.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť licenciu ktorémukoľvek používateľovi. Toto ustanovenie môže prevádzkovateľ využiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia.


4. Používateľský účet

4.1 Vytvorenie účtu

4.1.1 Používateľ vytvorí používateľský účet vyplnením registračného formuláru a dokončením registrácie.

4.1.2 Používateľ sa zaväzuje pri vytvorení používateľského účtu prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru uviesť pravdivé, presné a úplné informácie.

4.1.3 Používateľ prehlasuje, že (i) je právnickou osobou založenou v súlade s platnými právnymi predpismi, (ii) nie je v konkurze, v reštrukturalizácii ani v likvidácii a že jeho schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z týchto VOP nie je v žiadnom rozsahu dotknutá a (iii) nemal vytvorený používateľský účet, ktorý by bol zo strany prevádzkovateľa zrušený z dôvodu používania aplikácie ORCHESTRA v rozpore s týmito VOP a/alebo platnými právnymi predpismi.

4.1.4 Registračné údaje používateľa možno po dokončení registrácie používateľského účtu meniť len so súhlasom prevádzkovateľa.

4.1.5 Používateľský účet je chránený prihlasovacím menom a prihlasovacím heslom. Používateľ zodpovedá za dôvernosť svojich prihlasovacích údajov a hesla a za bezpečnosť počítačového systému, ktorý používa pri používaní aplikácie ORCHESTRA. Prevádzkovateľ nezodpovedá za používanie prihlasovacích údajov a hesla používateľa, používanie používateľského účtu, za obsah používateľského účtu ani aktivity vrámci používateľského účtu, ktoré sú výsledkom použitia prihlasovacieho mena a hesla používateľa, a to používateľom alebo akoukoľvek osobou, ktorej používateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti poskytol prihlasovacie údaje a heslo používateľa. V prípade, ak sa používateľ domnieva, že dôvernosť prihlasovacích údajov a/alebo hesiel mohla byť ohrozená, je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného e-mailu podpory.

4.1.6 Správcom používateľského účtu používateľa je osoba určená používateľom ako správca. Používateľský účet môže mať v rovnakom období viacero správcov. Správcovia majú rovnaké oprávnenia. Prvým správcom používateľského účtu používateľa je osoba, ktorá je určená ako správca pri vytvorení používateľského účtu. Správca je zároveň oprávneným užívateľom.

4.1.7 Správca používateľského účtu používateľa je oprávnený identifikovať osoby – oprávnených užívateľov, ktoré budú oprávnené používať používateľský účet používateľa v aplikácii ORCHESTRA. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby bol každý oprávnený užívateľ oboznámený s týmito VOP pred použitím aplikácie ORCHESTRA a aby dodržiaval všetky podmienky používania aplikácie ORCHESTRA stanovené týmito VOP.

Na oprávneného užívateľa sa vzťahujú všetky povinnosti používateľa vymedzené v týchto VOP, ak z týchto VOP priamo nevyplýva inak. Za porušenie týchto VOP zo strany oprávneného užívateľa zodpovedá používateľ. Správca používateľského účtu je oprávnený udeľovať rozsah používateľských oprávnení oprávneným užívateľom, ako aj kedykoľvek odňať právo používať používateľský účet používateľa jednotlivým oprávneným užívateľom.
4.1.8 Používateľ je oprávnený prostredníctvom štatutárneho zástupcu požiadať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného e-mailu podpory o zmenu správcu používateľského účtu používateľa a zmenu rozsah používateľských oprávnení oprávneným užívateľom.

4.2 Používanie účtu

4.2.1 Funkcionalita používateľského účtu v aplikácii ORCHESTRA je špecifikovaná v rozhraní aplikácie v časti „GUIDE“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

4.2.2 Používateľ je oprávnený používať aplikáciu ORCHESTRA len v súlade s týmito VOP a v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.3 Zrušenie účtu (prevádzkovateľom / používateľom)

4.3.1 Používateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj používateľský účet, a to vykonaním príslušných úkonov v aplikácii ORCHESTRA.

4.3.2 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek po predchádzajúcom upozornení používateľa zrušiť používateľský účet používateľa, ktorý používa aplikáciu ORCHESTRA v rozpore s týmito VOP a/alebo platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ o úmysle zrušiť používateľský účet používateľa informuje používateľa prostredníctvom e-mailu zaslaného správcovi používateľa na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, a to minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným zrušením účtu používateľa. V prípade, ak má používateľský účet viacero správcov, prevádzkovateľ o úmysle zrušiť používateľský účet používateľa informuje všetkých správcov používateľa. Prevádzkovateľ v takom prípade v žiadnom rozsahu nezodpovedá za výmaz údajovej základne (databázy) používateľa obsiahnutej v používateľskom účte používateľa.

4.3.3 Zrušenie používateľského účtu používateľa je nezvratné. Pôvodný používateľský účet, vrátane údajovej základne (databázy), nie je možné po jeho zrušení obnoviť.

4.4 Databáza

4.4.1 Používateľ je povinný zabezpečiť svoju údajovú základňu (databázu) pred zneužitím tretími osobami, vrátane vlastných zamestnancov, spolupracovníkov a iných osôb, ktorým umožnil prístup do používateľského účtu používateľa v aplikácii ORCHESTRA, a to úmyselne alebo z nedbanlivosti.

4.4.2 Používateľ berie na vedomie, že údaje obsiahnuté v používateľskom účte používateľa sa nachádzajú na serveroch v EU.

4.4.3 Všetky údaje obsiahnuté v používateľskom účte používateľa v aplikácii ORCHESTRA sú ľahko prenosné do iných počítačov, nakoľko aplikácia ORCHESTRA je nezávislá od počítača, v ktorom je program nainštalovaný a používateľ môže ľubovoľne meniť počítače, na ktorých aplikáciu ORCHESTRA používa.

4.4.4 Používateľ - dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek médiá vložené zo strany používateľa - dodávateľa do aplikácie ORCHESTRA nepredstavujú súčasť údajovej základne (databázy) používateľa - dodávateľa. Používateľ - dodávateľ však zodpovedá za prípadné porušenie práv tretích osôb spôsobené v priamej a/alebo nepriamej súvislosti s médiami vloženými zo strany používateľa - dodávateľa do aplikácie ORCHESTRA. Používateľ - dodávateľ súhlasí, že akékoľvek médiá vložené zo strany používateľa - dodávateľa do aplikácie ORCHESTRA môžu byť použité treťou osobou, a to aj po zániku zmluvy.

4.5 Skúšobná verzia

4.5.1 Používateľ je oprávnený aplikáciu ORCHESTRA odskúšať počas skúšobnej doby plynúcej odo dňa dokončenia registrácie používateľského účtu v aplikácii ORCHESTRA. Používanie aplikácie ORCHESTRA počas skúšobnej doby je bezplatné.

4.5.2 Skúšobná doba pre používateľa – agentúru je 14 dní. Skúšobná doba pre používateľa – dodávateľa je 90 dní.

4.5.3 V prípade, ak používateľ pred skončením skúšobnej doby uhradí cenu za používanie aplikácie ORCHESTRA, prvým dňom uplynutia skúšobnej doby bude skúšobná verzia aplikácie ORCHESTRA automaticky zmenená na ostrú verziu aplikácie ORCHESTRA a všetky nastavenia používateľského účtu vykonané vrámci skúšobnej prevádzky, vrátane údajovej základne (databázy), budú zachované.

4.5.4 V prípade, ak používateľ pred skončením skúšobnej doby neuhradí poplatok za používanie aplikácie ORCHESTRA, prvým dňom uplynutia skúšobnej doby bude skúšobná verzia aplikácie ORCHESTRA automaticky skončená a používateľský účet, vrátane údajovej základne (databázy), bude automaticky zrušený.

4.5.5 Prevádzkovateľ poskytuje používateľovi službu prvým dňom nasledujúcim po skončení skúšobnej doby.


5. Ceny a platobné podmienky

5.1 Za používanie aplikácie ORCHESTRA a za iné služby za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie) je používateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi cenu (predplatné). Ceny za používanie aplikácie ORCHESTRA a za iné služby sú používateľovi účtované podľa platného cenníka prevádzkovateľa, ktorý je uverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa. Všetky ceny sú stanovené v euro bez DPH.

5.2 Prevádzkovateľ je oprávnený meniť výšku ceny a pravidlá jej tvorby, a to v súlade s podmienkami stanovenými týmito VOP.

5.3 Prevádzkovateľ je oprávnený vystaviť požívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie.

5.4 Používateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V prípade, ak prevádzkovateľ neidentifikuje platbu, nie je povinný službu používateľovi poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Prevádzkovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii.

5.5 Cena môže byť uhradená vkladom alebo prevodom na bankový účet prevádzkovateľa.

5.6 Používateľovi sú služby poskytované po pripísaní príslušnej ceny na bankový účet prevádzkovateľa, prípadne po identifikácii poplatku alebo spárovaní platby používateľa.

5.7 Poskytovanie služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu do aplikácie ORCHESTRA. Prvé predplatné obdobie začína plynúť momentom začatia poskytovania služieb. Poskytovanie služieb je ukončené okamihom zániku zmluvy podľa čl. 9 bod 9.2 týchto VOP, pričom v prípade zrušenia používateľského účtu platí, že používateľ je povinný uhradiť cenu za poskytovanie služieb za celé predplatené obdobie aktuálne ku dňu zrušenia používateľského účtu.

5.8 Po zaplatení ceny budú služby poskytované používateľovi počas zaplateného obdobia. Používateľ nie je povinný zaplatené služby využívať. Prevádzkovateľa má nárok na celú cenu bez ohľadu na to, či používateľ počas predplatného obdobia skutočne služby využíval. V prípade neoprávneného využívania akejkoľvek služby inými osobami ako používateľom, je používateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú prevádzkovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania služby prevádzkovateľom na základe oznámenia používateľa o zneužití služby; prevádzkovateľ je v takom prípade povinný obmedziť poskytovanie služby bez zbytočného odkladu po oznámení používateľa.

5.9 V prípade zvolenia automatického platenia ceny (ak to zvolený systém platenia umožňuje), používateľ súhlasí s automatickým platením ceny bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty. Spôsob platby s automatickým platením ceny sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že používateľ ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho používateľského účtu v aplikácii ORCHESTRA. Frekvencia automatického platenia cien bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom prevádzkovateľa. Používateľ zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty prevádzkovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia ceny používateľ tiež výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za cenu stanovenú prevádzkovateľom v čase obnovenia.


6. Zodpovednosť

6.1 Prevádzkovateľ aplikácie ORCHESTRA vyhlasuje, že:
- mu nie sú známe žiadne závažné poruchy a/alebo chyby aplikácie ORCHESTRA pri štandardnej konfigurácii, ktoré by mohli ovplyvniť správnosť ním poskytovaných výsledkov,


- používa v pravidelných intervaloch aktualizovaný antivírusový softvér na preventívne overovanie nezávadnosti zhotovovaných inštalačných súborov,

- chyby alebo závady aplikácie ORCHESTRA, ktoré môžu v reálnej praxi vzniknúť a na ktoré používatelia poukážu, sú neodkladne riešené a odstránené a prevádzkovateľ ručí za vyvinutie maximálneho úsilia na odstránenie takýchto nedostatkov.

6.2 Prevádzkovateľ aplikácie ORCHESTRA nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú používateľovi:
- výmazom, poškodením, odcudzením a/alebo zneužitím databázy obsiahnutej v účte používateľa v aplikácii ORCHESTRA,

- z dôvodu nesúladu aplikácie ORCHESTRA s počítačovým vybavením používateľa,

- z dôvodu dočasnej, celkovej alebo akejkoľvek inej nefunkčnosti aplikácie ORCHESTRA,

- z dôvodu počítačovej infiltrácie, a to najmä vtedy, keď používateľ primerane nedbá a nechráni svoje počítače zodpovedajúcimi antivírusovými programami

6.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za škodu spôsobenú používateľovi treťou osobou, ktorá násilne a/alebo využitím chýb v nastaveniach používateľského účtu prenikla do používateľského účtu v aplikácii ORCHESTRA a/alebo skopírovala, pozmenila a/alebo vymazala uložené dáta používateľa.

6.4 Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia prevádzkovateľa získa neoprávnený prístup do používateľského účtu v aplikácii ORCHESTRA, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť aplikácie ORCHESTRA alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo.


7. Podpora

7.1 Prevádzkovateľ zabezpečuje podporu k aplikácii ORCHESTRA na nasledovných kontaktných údajoch:
mail
mail: support@orchestra.digital


8. Komunikácia
8.1 Komunikácia medzi používateľom a prevádzkovateľom prebieha prioritne v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).

8.2 Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude používateľ alebo prevádzkovateľ uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane.


9. Trvanie a zánik zmluvy

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

9.2 Zmluva zaniká:

- písomnou dohodou zmluvných strán,
- zrušením požívateľského účtu,
- nezaplatením predplatného zo strany používateľa,
- odstúpením od zmluvy v súlade s podmienkami vymedzenými v čl. 11 bod 11.3 týchto VOP,
- bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou, ktorá uplynie k poslednému dňu predplateného obdobia aktuálneho ku dňu doručenia výpovede druhej zmluvnej strane,
- zánikom prevádzkovateľa alebo používateľa bez právneho nástupcu.


10. Rozhodné právo a riešenie sporov

10.1 Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2 Všetky spory a rozpory akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s týmito VOP alebo ich platnosťou, sa strany zaväzujú riešiť prioritne mimosúdnou dohodou. Ak však zmluvné strany nedokážu vyriešiť svoje spory a/alebo rozpory akéhokoľvek druhu mimosúdnou dohodou, strany súhlasia s výlučnou jurisdikciou slovenských súdov a podriaďujú sa jej.


11. Záverečné ustanovenia
11.1 Práva a povinnosti používateľa a prevádzkovateľa sa riadia týmito VOP a cenníkom prevádzkovateľa.

11.2 Prevádzkovateľ má kedykoľvek právo upraviť akýkoľvek aspekt aplikácie ORCHESTRA, vrátane funkcionality aplikácie ORCHESTRA. Prevádzkovateľ má kedykoľvek právo obmedziť funkčnosť aplikácie ORCHESTRA alebo akejkoľvek jej časti.

11.3 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a cenníku prevádzkovateľa bez predchádzajúceho upozornenia. Dohoda o zmene VOP a cenníku prevádzkovateľa sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého použitia aplikácie ORCHESTRA za účinnosti zmenených VOP a/alebo cenníku prevádzkovateľa. Zmena VOP musí byť používateľovi oznámená prostredníctvom elektronickej pošty. Za riadne oznámenie zmeny VOP sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky prevádzkovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky používateľa. So zmenou cenníku prevádzkovateľa musí byť používateľ oboznámený len v prípade zvýšenia ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Zníženie ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke prevádzkovateľa. Zmena VOP alebo cenníku prevádzkovateľa sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia používateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene na poslednú známu e-mailovú adresu, ktorú používateľ uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu. V prípade, že používateľ nesúhlasí so zmenou VOP a/alebo cenníku prevádzkovateľa, má právo odstúpiť od zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP a/alebo cenníka prevádzkovateľa. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy prevádzkovateľovi.

11.4 Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

11.5 Tieto VOP sú účinné odo dňa 16.09.2019.
General Terms and Conditions
(GTC)


CONTENT:
1. Basic provisions
2. ORCHESTRA
3. License
4. User account
- creation,
- use
- cancellation (by operator / by user),
- database
- trial version
5. Prices and Payment terms
6. Responsibility
7. Support
8. Communication
9. Duration of Contract and Termination
10. Decisive law and Dispute resolution
11. Final provisions


1. Basic provisions

1.1 These GTC regulate the rights and obligations of the operator and the users of the electronic application called ORCHESTRA (hereinafter referred to as "ORCHESTRA"). These GTC also regulate the licence conditions as the conditions of use of the ORCHESTRA application.

1.2 The operator is TFB, s.r.o. with registered office at Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, ID No .: 46146440, VAT No .: SK2023268709, Registered in the Commercial Register of the District Court, Bratislava I. Section: Sro, Deposit No .: 72668 / B, Account No .: 2923856025/1100, IBAN: SK5711000000002923856025, SWIFT: TATRSKBX, contact details: e-mail support@orchestra.digital, phone number +421 907 799 835.

1.3 The user is a legal entity that has completed the registration of a user account in the ORCHESTRA application, for the purpose of using the ORCHESTRA application within the scope of its entrepreneurial activity. User has no consumer status. For the avoidance of doubts that the user is the person identified in the registration information, and in case of discrepancy between the business name/name, personal ID number, TIN and / or ID VAT number stated in the registration information, valid for identification user information is personal ID number. The user may have agency or vendor status, whereby depending on his/her status, accesses to registration in the ORCHESTRA application, and depending on his/her status, has access to ORCHESTRA application features.

1.4 By completing the user account registration in the ORCHESTRA application, the User confirms that he agrees that these GTC shall apply to all relations between the operator and the user arising in connection with the ORCHESTRA application, with effect from the moment of completing the user account registration. By completing the registration of the user account in the ORCHESTRA application, the contract on the use of the ORCHESTRA application and the provision of services between the user and the operator (hereinafter referred to as the “Contract”) is settled.

1.5 In the event that the operator and the user agree in writing on conditions that deviate from these GTC, conditions that deviate from these GTC shall take precedence over these GTC. The explicit consent of the operator to the possible conditions of the user is always required, even if the operator was aware of the conditions of the user and accepted his payment without reservation.


2. ORCHESTRA

2.1 ORCHESTRA is an electronic application supporting the conceptual management of internal and external processes of the company and containing the knowledge system of the operator.

ORCHESTRA supports the conceptual management of internal and external processes of the company, namely:

- planning,
- realization and monitoring of business opportunities,
- business activities,
- project activities,
- conceptual-ideological solutions,
- business relations,
- creation and monitoring of finances,
- staff rating.

ORCHESTRA contains the knowledge system of the operator, namely:

- tools
- templates,
- concepts,
- settings,

created by the operator and belonging to the operator's know-how in (i) marketing communication, (ii) promotional activities, (iii) organizing and managing events, various social events and events, educational activities, consulting activities and (iv) campaign setup.

2.2 The User acknowledges that the ORCHESTRA application running on the user's computers with connectivity to the Internet receives or sends data to the Internet, in some cases also completely automatically or according to the settings.

2.3 The ORCHESTRA application requires Internet access to use.

2.4 The ORCHESTRA application has no additional requirements beyond the requirements of the operating system of the computers on which it will be used. Reliable hardware needs to be provided for trouble-free operation of ORCHESTRA. We recommend that your computer running ORCHESTRA be installed and regularly updated with anti-virus, spyware, and other malicious software. The Operator does not ensure the installation of the software or updates of the software against viruses, spyware and other malicious software on the computers where the ORCHESTRA application will be used.


3. License

3.1 By registering in the ORCHESTRA application, the user concludes a license agreement with the operator, the terms of which are contained in these GTC.

3.2 The License Agreement grants the User the right to use the ORCHESTRA application to the extent and in the manner specified in these GTC.

3.3 The License Agreement does not give the user any right to view, copy and / or modify the source code of the ORCHESTRA application in any way. The License Agreement does not confer any ownership rights on the ORCHESTRA application or any part of it.

3.4 The user has the right to use the ORCHESTRA application in connection with the subject of his business activities, and to the extent of all the functionalities available in the user's account in the ORCHESTRA application.

3.5 The User does not have the right (i) to provide, sell, rent, sell, transmit or distribute any part of the ORCHESTRA application; (ii) circumvent, disable or otherwise interfere with the security features of ORCHESTRA that prevent or restrict the use or copying of any content or which impose restrictions on the use of ORCHESTRA; (iii) view, copy, modify and / or decrypt the ORCHESTRA application source code; (iv) copy, modify, translate, correct, improve, alter or create any derivative works of ORCHESTRA and / or any part thereof; (v) use any automated means to access or monitor ORCHESTRA for any purpose; (vi) take any action that imposes or may impose a disproportionate burden on the infrastructure of the ORCHESTRA application; (vii) interfere with or attempt to interfere with the integrity or proper functioning of ORCHESTRA or any related activities; (viii) remove, delete, hide or alter notifications regarding identification, copyright or other proprietary rights attached to ORECHSTRA, (ix) use or display ORCHESTRA logos or trademarks; (x) use ORCHESTRA to develop a competitive service or product; (xi) use ORCHESTRA to send unsolicited or unauthorized notifications; and / or (xii) use ORCHESTRA in violation of these GTC or in any illegal manner.

3.6 The Operator reserves the right not to grant a license to any user. This provision may be used by the operator at any time at his discretion.


4. User account

4.1 Account creation

4.1.1 The user creates a user account by completing the registration form and completing the registration.

4.1.2 When creating a user account, the user undertakes to provide true, accurate and complete information by completing the registration form.

4.1.3 The user declares that (i) the legal entity is established in accordance with applicable legal regulations, (ii) that it is not in bankruptcy, restructuring or liquidation and that its ability to fulfill the obligations arising from these GTC is in no way called into question, and ( iii) it did not have an open user account terminated by the operator for using the ORCHESTRA application in violation of these GTC and/or applicable legal requirements.

4.1.4 User registration data may only be changed after the user account registration is completed with the consent of the operator.

4.1.5 The user account is protected by login name and login password. The user is responsible for the confidentiality of their login details and password and for the security of the computer system they use when using ORCHESTRA application. The Operator is not responsible for the use of a user's login and password, the use of a user account, user account content, or user account activity resulting from the use of a user's login and password by the user or any person the user deliberately or negligently provided his login details and password. If the user believes that the confidentiality of login data and / or passwords may have been compromised, he is obliged to inform the operator without delay via contact email support.

4.1.6 The User Account Administrator is the person designated as the Administrator by the User. The user account can have multiple administrators at the same time. Administrators have the same permissions. The first user account administrator for is the person who is designated as the administrator when the user account is created. The administrator is also an authorized user.

4.1.7 The user account administrator is entitled to identify the persons - authorized users who will be authorized to use the user account in the ORCHESTRA application. The user is obliged to ensure that each authorized user is acquainted with these GTC before using the ORCHESTRA application and that he / she complies with all conditions of use of the ORCHESTRA application stipulated by these GTC. The Authorized User shall be subject to all the obligations of the User defined in these GTC, unless these GTC directly indicate otherwise. The User is responsible for the breach of these GTC by the Authorized User. The User Account Administrator is entitled to grant the scope of user rights to authorized users as well as to withdraw the right to use the user's account for individual authorized users at any time.

4.1.8 The User is entitled through the statutory representative to ask the Operator via the support contact e-mail to change the user's user account administrator and change the scope of user rights by the authorized user.

4.2 Account use

4.2.1 The functionality of the user account in the ORCHESTRA application is specified in the application interface in the “GUIDE” section, which is an inseparable part of these GTC.

4.2.2 The User is authorized to use the ORCHESTRA application only in accordance with these GTC and in accordance with the valid legal regulations.

4.3 Account cancellation (by the operator / by the user)

4.3.1 The user is entitled to cancel his / her user account at any time by performing the appropriate actions in the ORCHESTRA application.

4.3.2 The Operator is entitled to terminate the user account of the user who uses the ORCHESTRA application in violation of these GTC and / or valid legal regulations at any time upon prior notice to the user. The Operator shall notify the user of the intention to close the user's account by e-mail sent to the user's administrator at the email address specified in the registration form at least 3 working days before the scheduled termination of the user's account. If a user account has multiple administrators, the operator informs all user administrators of the intention to close the user account. In such a case, the Operator is in no way responsible for deleting the user's database (database) contained in the user's account.

4.3.3 Canceling a user account is irreversible. The original user account, including the data base (database), cannot be restored after its cancellation.

4.4 Database

4.4.1 The User is obliged to secure his / her data base (database) against misuse by third parties, including his / her own employees, co-workers and other persons, who have been granted access to the user's user account in the ORCHESTRA application, intentionally or negligently.

4.4.2 The user acknowledges that the data contained in the user's user account is located on servers in the EU.

4.4.3 All data contained in the user account of the ORCHESTRA application are easily transferable to other computers, as the ORCHESTRA application is independent of the computer where the program is installed, and the user can freely change the computers on which he uses the ORCHESTRA application.

4.4.4 User - supplier acknowledges that any media inserted by the user - supplier into the ORCHESTRA application does not form part of the user - supplier database. However, the User - Supplier shall be liable for any breach of the rights of third parties caused in direct and / or indirect connection with the media inserted by the User - Supplier in the ORCHESTRA application. The User - Supplier agrees that any media inserted by the User - Supplier into the ORCHESTRA application may be used by a third party, even after termination of the contract.

4.5 Trial version

4.5.1 The user is entitled to test the ORCHESTRA application during the trial period from the date of completing the registration of the user account in the ORCHESTRA application. Use of ORCHESTRA application during the trial is free.

4.5.2 The trial period for the user - Agency is 14 days. The trial period for the user - supplier is 90 days.

4.5.3 If the user pays the fee for using the ORCHESTRA application before the trial period ends, on the first day after the trial period expiration the trial version of the ORCHESTRA application will automatically be changed to the sharp version of the ORCHESTRA application and all user account settings made in the trial operation, including the database (database), will be retained.

4.5.4 If the user fails to pay the fee for using the ORCHESTRA application before the trial period ends, on the first day after the trial period expiration the trial version of the ORCHESTRA application will be automatically terminated and the user account, including the database, will be automatically terminated.

4.5.5 The Operator provides the User with the service on the first day following the end of the trial period.


5. Prices and Payment terms

5.1 The user is obliged to pay the operator the price (subscription) for the use of the ORCHESTRA application and for other services for the relevant time period (subscription period). Prices for the use of the ORCHESTRA application and for other services are charged to the user according to the valid operator's price list, which is published on the operator's website. All prices are in Euro exclusive of VAT.

5.2 The Operator is entitled to change the price and the rules for its creation, in accordance with the conditions laid down in these GTC.

5.3 The Operator is entitled to issue an invoice to the User with the particulars of a tax document and with a breakdown of individual billed operations prior to the agreed billing period.

5.4 The user is obliged to state the correct variable payment symbol when making payment. In case the operator does not identify the payment, he is not obliged to provide the service to the user due to the impossibility to identify the payment. The operator shall return unidentified payments to the payer's account, if a trade-in is available.
5.5 The price may be paid by deposit or transfer to the operator's bank account.

5.6 Services are provided to the User after the relevant price has been credited to the Operator's bank account, or after identification of the fee or pairing of the User's payment.

5.7 The provision of services shall commence at the moment of providing access to the ORCHESTRA application. The first subscription period begins at the moment the service begins. The provision of services is terminated at the moment of termination of the contract according to Art. 9 point 9.2 of these GBT, and in the event of termination of the user account, the user is obliged to pay the price for the provision of services for the entire subscription period currently on the date of termination of the user account.

5.8 After payment of the price, the services will be provided to the user during the paid period. The user is not obliged to use the paid services. The operator is entitled to the full price regardless of whether the user actually used the services during the subscription period. In the event of unauthorized use of any service by persons other than the user, the user is obliged to pay all invoiced payments that are invoiced by the operator until the date of limitation of service provision by the operator based on the user's notice of misuse of the service; in such a case, the operator shall be obliged to restrict the provision of the service without undue delay upon notification of the user.

5.9 If automatic payment is selected (if the payment system allows this), the user agrees to automatically pay the price without the need for a special payment authorization by the payment card holder. The method of payment with automatic price payment is set for an indefinite period of time, and the user can change or cancel it at any time within the functionality of his user account in the ORCHESTRA application. The frequency of automatic payment will correspond to the subscription period in accordance with the current price list of the operator. At the same time, the User acknowledges that the payment card number will not be stored by the Operator. In case of choosing automatic price payment, the user also explicitly agrees to automatically renew the provision of services for a prepaid period at the price set by the operator at the time of renewal.


6. Responsibility

6.1 The operator of the ORCHESTRA application declares that:

- he / she is not aware of any major failures and / or failures of the ORCHESTRA application in the standard configuration that could affect the accuracy of the results he provides,

- he uses, at regular intervals, updated antivirus software for preventive verification of the integrity of installation files,

- errors or defects of the ORCHESTRA application that may arise in real practice and which the users point out are urgently addressed and corrected, and the operator guarantees that every effort is made to remedy such deficiencies.

6.2 The operator of the ORCHESTRA application is not responsible for any damage caused to the user:

- by deleting, damaging, stealing and / or misusing the database contained in the user's account in ORCHESTRA,

- due to the reason that ORCHESTRA is incompatible with the user's computer

- due to temporary, total or any other malfunction of ORCHESTRA,

- due to computer infiltration, especially when the user does not adequately respect and protect their computers with the corresponding antivirus programs

6. 3 The Operator shall not be liable for any damage caused to the user by a third party who forcibly and / or by using the errors in the user account settings entered the user account in the ORCHESTRA application and / or copied, modified and / or deleted the stored user data.

6.4 The Operator is also not liable for damage caused by a third party who, without the fault of the Operator, gains unauthorized access to the user account in the ORCHESTRA application, to another data carrier or its part and by inserting, transferring, damaging, deleting, lowering the quality, changing or suppression of computer data which interferes with the functionality of the ORCHESTRA application or creates unauthorized data with the intention of being considered authentic or handled for legal purposes of the ORCHESTRA.


7. Support

7.1 The operator provides support for the ORCHESTRA application on the following contact details:
mail: support@orchestra.digital


8. Communication

8.1 Communication between the User and the Operator takes place primarily in electronic form via e-mails (orders, requests for changes, payment confirmation, activation information, sending of down payment invoices, etc.).

8.2 Notices related to the facts on the basis of which the user or the operator will assert any legal claims must be made in the manner stipulated in these GTC and demonstrably notified or delivered to the other contracting party.


9. Duration of Contract and Termination

9.1 The Contract is settled for an indefinite period of time, unless the Parties expressly agree otherwise.

9.2 The contract terminates:

- by written agreement of the Parties,
- by deleting the user account,
- by failure to pay a subscription by the user,
- by withdrawal from the contract in accordance with the conditions defined in 11, point 11.3 of these GBT,
- by notice without stating a reason, with a period of notice which shall expire on the last day of the current subscription period on the date of receipt of the notice by the other Party,
- by the extinction of the Operator or the User without a legal successor.


10. Decisive law and Dispute resolution

- by
10.1 Legal relations between operators and users not explicitly governed by this GTC shall be governed by the relevant provisions of Law no. 513/1991 Collection of Laws of the Commercial Code within the meaning of subsequent legislation (hereinafter: "Commercial Code"), the provisions of Law no. 185/2015 Collection of laws Copyright law within the meaning of the later legislative provisions (hereinafter: "Copyright Act"), as well as related legislation of the Slovak Republic.


10.2 All disputes and contradictions of any kind arising out of or in connection with these GTCs or their validity shall be settled by the Parties as a matter of priority by an out-of-court agreement. However, if the Parties are unable to resolve their disputes and / or disputes of any kind by extrajudicial agreement, the parties agree and submit to the exclusive jurisdiction of the Slovak courts.


11. Final provisions

11.1 The rights and obligations of the user and the operator are governed by these GTC and the operator's price list.

11.2 The operator has the right to modify any aspect of the ORCHESTRA application at any time, including the functionality of the ORCHESTRA application. The Operator has the right at any time to limit the functionality of the ORCHESTRA application or any part of it.

11.3 The Operator is entitled to unilaterally change the GTC and the Operator's Price List without prior notice. An agreement to change the GTC and the operator's Price List shall be deemed valid at the moment of the first use of the ORCHESTRA application under the effectiveness of the amended GBC and / or the operator's Price List. The User must be notified of the change of the GBC via electronic post. A proper notice of a change of the GTC shall also be deemed to be the public notice published on the visible place of the operator's website and at the same time a notice of such change sent to the user's mailbox. The user must be informed of the change in the operator's price list only in the event of an increase in the price, at the latest when the invoice is issued for the next billing period. The price reduction can only be announced by publishing it on the operator's website. The change of the GTC or the Price List of the Operator shall be deemed announced on the date of delivery of the written or electronic notification to the User. In cases of dispute, if it is not possible to prove the delivery, the change shall be deemed to have been notified on the date of the notification of the change to the last known e-mail address provided by the user as the contact e-mail address. If the user does not agree to change the GTC and / or the Operator's Price List, he has the right to withdraw from the contract by delivering a written notice of withdrawal no later than 1 month from the date of the notice of change to the GTC and / or the Operator's Price List. The legal effects of withdrawal shall occur on the date of delivery of the written notice of withdrawal to the Operator.

11.4 The invalidity of any provision of these GTC shall not affect the validity of any other provision of the GTC if such provision is severable. The Contracting Parties undertake, if necessary, to replace the invalid provisions without undue delay by a provision which, by its content and purpose, is closest to the purpose of the invalid provision.

11.5 These GTC are effective from 16.09.2019.