Loading

Pricelist

CENNÍK PREVÁDZKOVATEĽA


1. Cena za používanie aplikácie ORCHESTRA

Používateľ sa zaväzuje uhrádzať prevádzkovateľovi cenu za používanie aplikácie ORCHESTRA (ďalej len „cena za používanie“). Cenu za používanie je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po skončení skúšobnej verzie používateľského účtu používateľa. Cena za používanie je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).

V cene za používanie je zahrnuté:
- právo používať aplikáciu ORCHESTRA v súlade s ustanoveniami týchto VOP,
- základná pomoc pri implementácii aplikácie ORCHESTRA,
- základná pomoc pri práci s aplikáciou ORCHESTRA na linke technickej podpory,
- nové verzie (updaty) produktu ORCHESTRA.

A/ Výška ceny za používanie pre agentúry:

Používateľ “agentúra” 25 eur / mesačne/ užívateľ/

Ak bude pri registrácii používateľského účtu používateľa “agentúra” v aplikácii ORCHESTRA uvedený platný promočný kód, cena za používanie sa počas prvých 12 mesiacov znižuje o poskytnutú zľavu určenú Prevádzkovateľom.

V prípade výberu ročnej platby má používateľ “agentúra” nárok na zľavu vo výške 20% z ceny za používanie po dobu prvých 12 mesiacov.

B/ Výška ceny za používanie pre dodávateľa:

Mesačná kampaň “dodávateľ” 30 eur / mesačne

Ak bude pri registrácii používateľského účtu používateľa “dodávateľ” v aplikácii ORCHESTRA uvedený platný promočný kód, cena za používanie sa počas prvej vybranej kampane znižuje o poskytnutú zľavu určenú Prevádzkovateľom.

V prípade výberu ročnej platby má používateľ “dodávateľ” nárok na zľavu vo výške 20% z ceny za používanie po dobu prvých 12 mesiacov.

2. Cena za nastavenie systému a školenie

Používateľ “agentúra” má nárok na uvedenie systému do prevádzky po skončení skúšobnej verzie 3 spôsobmi:
Základné nastavenie systému: 0 eur / jednorazovo

Jedná sa o samonastavenie používateľom. K dispozícii je základný tutorial jednotlivých modulov a ich funkcionalít.

Nastavenie systému konzultantom: 450 eur, 5h / jednorazovo

Nastavením systému Vás bude sprevádzať odborný konzultant a prevedie Vás jednotlivými funkciami a nastaveniami. V cene je aj jednorazove zaškolenie užívateľov.
Cenu za nastavenie systému konzultantom je používateľ povinný uhradiť jednorazovo, v deň objednania služby.

Komplexné nastavenie systému: 900 Eur, 10h / jednorazovo

Pokročilé nastavenie zahŕňa práva z predchádzajúcich balíčkov nastavenia doplnené o komplexné nastavenie systémových vlastností (notifikácii, plánov, kontrolných mechanizmov, dizajn manuálu agentúry vo všetkých šablónach).

Cenu za komplexné nastavenie systému je používateľ povinný uhradiť jednorazovo, v deň objednania služby.

3. Cena za doplnkové služby

Používateľ “agentúra” má možnosť kedykoľvek doobjednať vybrané doplnkové služieb.

A/ Prepojenie viacerých prevádzok

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – prepojenie viacerých prevádzok (ďalej len „cena za prepojenie“). Prepojenie je určené primárne pre spoločnosti s členitou štruktúrou. Cenu za prepojenie je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po objednaní tejto doplnkovej služby. Cena za prepojenie je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).
V cene za prepojenie je zahrnuté:
- prepojenie viacerých agentúr do jedného systému.
Cena za prepojenie: 100,- Eur / mesačne

B/ Navýšenie dát na užívateľa

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – navýšenie dát na užívateľa (ďalej len „cena za navýšenie dát“). Cenu za navýšenie dát je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po objednaní tejto doplnkovej služby. Cena za navýšenie dát je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).

Cena za navýšenie dát :
1,99,- Eur / mesačne / 50 GB

C/ Pokročilá podpora

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – pokročilú podporu (ďalej len „cena za pokročilú podporu“). Cenu za pokročilú podporu je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po objednaní tejto doplnkovej služby. Cena za pokročilú podporu je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).

V cene za pokročilú podporu je zahrnuté:
- Podpora lokálneho konzultanta v prípade požiadavky na dodatočné zaškolenie a/alebo poradenstvo pri používaní systému.
Cena za pokročilú podporu:

90,- Eur / mesačne

D/ kreatívne recenzie

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – kreatívne recenzie (ďalej len „cena za kreatívne recenzie“). Cenu za kreatívne recenzie je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po objednaní tejto doplnkovej služby. Cena za kreatívne recenzie je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).
V cene za kreatívne recenzie je zahrnuté:
- právo na zobrazenie kreatívnych recenzií obsiahnutých v aplikácii ORCHESTRA pre zvolený marketingový segment z dostupných segmentov (Reklamná agentúra, Eventová agentúra, Mediálna agentúra, PR agentúra, Digitálna agentúra),
- právo na komentovanie kreatívnych recenzií obsiahnutých v aplikácii ORCHESTRA.
Cena za kreatívne recenzie:
90,- eur / mesačne za každý zvolený segment.

E/ kreatívne šablóny

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – kreatívne šablóny (ďalej len „cena za kreatívne šablóny“). Cenu za kreatívne šablóny je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po objednaní tejto doplnkovej služby. Cena za kreatívne šablóny je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).
V cene za kreatívne šablóny je zahrnuté:

- každodenne rastúca databáza vzorových šablón / prezentácií podľa zvoleného zamerania

Cena za kreatívne šablóny:
24,- eur / mesačne


F/ Denný prehľad verejných obstarávaní

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – prehľad európskych vestníkov (ďalej len „cena za prehľad“). Cenu za prehľad je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po objednaní tejto doplnkovej služby. Cena za prehľad je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).
V cene za prehľad je zahrnuté:
- právo na denné zobrazenie prehľadu aktuálnych súťaží v oblasti event managementu zverejnených v európskych vestníkov vo vybratej krajine.
Cena za prehľad:
250,- eur / mesačne za každú zvolenú krajinu

G/ Poradenstvo v oblasti verejných obstarávaní

Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za službu – poradenstvo v oblasti verejných obstarávaní (ďalej len „cena za poradenstvo“). Cenu za poradenstvo je používateľ povinný uhrádzať prvým dňom nasledujúcim po objednaní tejto doplnkovej služby. Cena za poradenstvo je splatná za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie).

V cene za prehľad je zahrnuté:
- konzultácie ohľadom zverejnených zákaziek - posúdenie výhod a rizík
- konzultácie k príprave ponúk v zmysle platných právnych predpisov
- konzultácie k uplatňovaniu revíznych postupov
- asistencia pri žiadostiach k vydaniu potrebných potvrdení

Cena za poradenstvo:
Balík 5 hodín osobnej konzultácie 450 eur / mesiac.
Každá ďalšia začatá hodina nad rámec predplateného mesačného balíka 90,- eur.


Všetky vyššie uvedené ceny sú bez DPH.

PRICE LIST OF THE OPERATOR


1. Price for using the ORCHESTRA application

The User undertakes to pay the Operator price for the use of the ORCHESTRA application (hereinafter referred to as the "Fee for use"). The user is obliged to pay the Fee for use on the first day following the end of the user's trial account version. The usage price is payable for the relevant time period (subscription period).

The Fee for use includes:
- the right to use the ORCHESTRA application in accordance with the provisions of these GTC,
- basic assistance in implementing the ORCHESTRA application,
- basic help with the ORCHESTRA application on the technical support line,
- new versions (updates) of product ORCHESTRA.

A / Fee for use for agencies:

The „agency“ 25 euro / month / user /

If a valid promotional code is included in the ORCHESTRA application when registering a “agency” user account, the fee for use will be reduced by the discount granted by the Operator during the first 12 months.
In case of choosing an annual payment, an “agency” user is entitled to a 20% discount of the fee for use during the first 12 months..

B / Fee for use for Supplier:

Monthly campaign "supplier" 30 euro / month.

If a valid promotional code is included in the ORCHESTRA application when registering a “supplier” user account, the fee for use will be reduced by the discount granted by the Operator during the first selected campaign.
In case of choosing an annual payment, an “supplier” user is is entitled to a 20% discount of the fee for use during the first 12 months..

2. Price for system set up and training

The “agency” user is entitled to have the system implemented after the end of trial version in 3 ways:

Default setting: 0 euro / one-time payment

This is a self-setup done by user. A basic tutorial for each module and its functionality is available.

Consultant system setup: 450 euro, 5h / one-time payment

The system setup will be accompanied by a professional consultant who will guide you through the various functions and settings. The price also includes one.shot training.
The user is obliged to pay the price for Consultant system setup as one-off payment, on the day of ordering the service.

Complex system setup: 900 euro, 10h / one-time payment

The advanced setup includes the rights from the previous setup package, toped up complex system features (notifications, schedules, control mechanisms, agency design manual in all templates).
The user is obliged to pay the price for the Complex system setup as one-off payment, on the day of ordering the service.

3. Price for additional services

The “Agency” user has the option to order selected additional services at any time.

A / Multiple branch interconnection

The User undertakes to pay the Operator the price for the service - multiple branch interconnection (hereinafter referred to as the “interconnection price”). The User is obliged to pay the interconnection price on the first day following the ordering of this additional service. The interconnection price is payable for the relevant time period (subscription period).
The interconnection price includes:
- interconnection of several agencies into one system. Designed primarily for companies with structured structure.

Interconnection price: 100, - euro / month

B / Data increase per user

The User undertakes to pay the Operator the price for the service - data increase per user (hereinafter referred to as the “data increase price”). The User is obliged to pay the data increase price on the first day following the ordering of this additional service. The data increase price is payable for the relevant time period (subscription period).

Data increase price: 1,99, - euro / month / 50 GB

C / Advanced Support

The User undertakes to pay to the Operator the price for the service - advanced support (hereinafter referred to as the "advanced support price"). The User is obliged to pay the advanced support price on the first day following the ordering of this additional service. The advanced support price is payable for the relevant time period (subscription period).
The advanced support price includes:
- Support of local consultant in case of request for additional training, system use counselling.
Advanced support price:

90, - euro / month

D / Creative Reviews

The User undertakes to pay the Operator the price for the service - creative reviews (hereinafter referred to as the "creative reviews price"). The User is obliged to pay the creative review price on the first day following the ordering of this additional service. The creative reviews price is payable for the relevant time period (subscription period).
The creative reviews price includes:
- Right to view creative reviews contained in the ORCHESTRA application for the selected marketing segment from the available segments (Advertising Agency, Event Agency, Media Agency, PR Agency, Digital Agency)
- The right to comment on the creative reviews contained in ORCHESTRA.
Creative reviews price:
90, - euro / month for each selected segment.E/ Conception templates

The User undertakes to pay the Operator the price for the service - conception templates (hereinafter referred to as the "conception templates price"). The User is obliged to pay the conception templates price on the first day following the ordering of this additional service. The conception templates price is payable for the relevant time period (subscription period).

The conception templates price includes:
- a daily growing database of sample templates / presentations according to the chosen focus

Conception templates price:
24, - eur / month


F / Public Procurement Research

The User undertakes to pay the Operator the price for the service - overview of the European Journals (hereinafter referred to as the “price for overview”). The user is obliged to pay the price for overview on the first day following the ordering of this additional service. The price for overview is payable for the relevant time period (subscription period).
The price for overview includes:
- the right to display daily an overview of the current public procurements in field of event management published in selected country.
Price for overview: 250, - euro / month for each selected country.G/ Consultancy in Public Procurement Process

The User undertakes to pay the Operator the price for the service - consultancy in Public Procurement Process (hereinafter referred to as the “consultancy”). The user is obliged to pay the price for consultancy on the first day following the ordering of this additional service. The price for consultancy is payable for the relevant time period (subscription period).

The cost of the consultancy includes:
- Consultations on published public procurements - benefits and risks
- consultations on the preparation of offer in accordance with the legislation in force
- consultations on the application of review procedures
- assistance with requests for the necessary documents / certificates

Price for consultancy:
Package 5 hours of personal consultation 450,- euro / month.
Each additional hour started beyond the monthly subscription package 90,- euro.


All prices above are exclusive of VAT.